Informace o zpracování osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je GLB gastro, s.r.o. IČ 17149495 se sídlem Sídlištní 862, 533 04 Sezemice (dále jen: "správce").
 • Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Sídlištní 862, 533 04 Sezemice

email: info@glbgastro.cz

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále je "subjekt údajů")
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zpracovávané osobní údaje

 • Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), údaje obsažené v životopisech uchazečů o zaměstnání, účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek a dodávek, údaje o reklamacích. Tyto údaje zpracováváme v souladu s GDPR a ostatními právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

III.

Kategorie subjektů zpracovávaných údajů

 • Návštěvníci webu
 • Odběratelé newsletteru
 • Členové věrnostního programu Tymián bistro
 • Zákazníci, žádající o rezervaci
 • Zákazníci, využívající kontaktní formulář
 • Uchazeči o zaměstnání

IV.

Zákonný důvod, účel a doba zpracování osobních údajů

 • Návštěvníci webu
 • Účel zpracování osobních údajů: Statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zboží
 • Zákonný důvod: oprávněný zájem správce na zlepšování svých služeb
 • Zpracovávané údaje: Identifikační údaje, Kontaktní údaje, IP adresa a cookies
 • Doba zpracování: po dobu 2 let od poskytnutí údajů
 • Odběratelé newsletteru
 • Účel zpracování osobních údajů: Pravidelné zasílání obchodních sdělení e-mailem
 • Zákonný důvod: souhlas subjektu údajů pro účely poskytování přímého marketingu
 • Zpracovávané údaje: kontaktní údaje (email, telefon), případně identifikační údaje (jméno a příjmení)
 • Doba zpracování: do odvolání souhlasu
 • Členové věrnostního programu Tymián bistro
 • Účel zpracování osobních údajů: Administrace členství v Tymián bistro věrnostním programu, provozovaným správcem viz podmínky věrnostního programu dostupné na webu: www.tymianbistro.cz/podminky-vernostniho-programu
 • Zákonný důvod: souhlas subjektu údajů pro účely registrace do a správy účtu ve věrnostním programu
 • Zpracovávané údaje: kontaktní údaje (email, telefon), identifikační údaje (jméno a příjmení)
 • Doba zpracování: po dobu členství ve věrnostním programu (=do odvolání souhlasu)
 • Zákazníci, žádající o rezervaci
 • Účel zpracování osobních údajů: Zpracování žádosti o rezervaci stolu v provozovně správce
 • Zákonný důvod: souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
 • Zpracovávané údaje: kontaktní údaje (email, telefon), identifikační údaje (jméno a příjmení)
 • Doba zpracování: po dobu trvání vyřizování a evidence rezervace (do uplynutí data, kdy je žádáno o rezervaci)
 • Zákazníci, využívající kontaktní formulář
 • Účel zpracování osobních údajů: Odpověď na otázku, dotaz či požadavek subjektu údajů
 • Zákonný důvod: souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
 • Zpracovávané údaje: kontaktní údaje (email, telefon), identifikační údaje (jméno a příjmení), zpráva od subjektu údajů
 • Doba zpracování: do doby vyřízení požadavku nebo dotazu
 • Uchazeči o zaměstnání (jednorázový souhlas)
 • Účel zpracování osobních údajů: Posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení
 • Zákonný důvod: oprávněný zájem a souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
 • Zpracovávané údaje: kontaktní údaje (email, telefon), identifikační údaje (jméno a příjmení), údaje o vzdělávání a pracovních zkušenostech uchazeče, dodatečné informace, které nám subjekt údajů poskytne
 • Doba zpracování: po dobu trvání výběrového řízení, nejvýše však 6 měsíců od poskytnutí údajů
 • Uchazeči o zaměstnání (souhlas s ponecháním údajů do dalšího výběrového řízení)
 • Účel zpracování osobních údajů: Posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a případné znovu oslovení uchazeče při nalezení nové potenciálně vhodné pozice pro uchazeče
 • Zákonný důvod: oprávněný zájem a souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
 • Zpracovávané údaje: kontaktní údaje (email, telefon), identifikační údaje (jméno a příjmení), údaje o vzdělávání a pracovních zkušenostech uchazeče, dodatečné informace, které nám subjekt údajů poskytne
 • Doba zpracování: po dobu max. 2 let od poskytnutí údajů

V.

Obecné informace o uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu popsanou v předchozím oddíle
 • v případě že subjekt údajů uzavře smluvní vztah se správcem (typicky kupní smlouva, smlouva o pronájmu apod.), zpracovává správce údajů účetní údaje podle platných předpisů (pro účely zpracování účetnictví a daňových povinností)
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy nebo souhlasu,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.
 • Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VII.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí zabezpečení přístupových hesel, používáním antivirových programů, provádění pravidelných záloh a realizace bezpečnostních doporučení od příjemců osobních údajů (IT subdodavatelů)
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

 • Vyplněním kontaktního, registračního, náborového, rezervačního či jiného formuláře správce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2022.